Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 024.38512688
Ngôn ngữ Tiếng Việt Ngôn ngữ Tiếng Anh

Công bố thông tin

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN MỚI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN MỚI

Đăng lúc 11:17:21 Ngày 21/06/2019 | 14

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN MỚI

Đọc thêm

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đăng lúc 15:32:48 Ngày 28/05/2019 | 170

DƯỚI ĐÂY LÀ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đọc thêm

THÔNG BÁO V/V MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÔNG BÁO V/V MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đăng lúc 08:42:16 Ngày 07/05/2019 | 257

Thư mời họp và tài liệu Đại hội được đính kèm dưới đây. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng click file đính kèm.

Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đăng lúc 15:09:35 Ngày 16/04/2019 | 166

DƯỚI ĐÂY LÀ BẢN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đọc thêm

THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Đăng lúc 16:42:49 Ngày 27/03/2019 | 58

DƯỚI ĐÂY LÀ THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Đọc thêm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đăng lúc 15:15:32 Ngày 20/03/2019 | 273

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đọc thêm

BẢO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BẢO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Đăng lúc 15:08:15 Ngày 19/03/2019 | 178

Dưới đây là Bản báo cáo tài chính năm 2018

Đọc thêm

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Đăng lúc 16:30:00 Ngày 18/03/2019 | 26

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Đọc thêm

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN GIA HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN GIA HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Đăng lúc 11:05:10 Ngày 13/02/2019 | 371

Dưới đây là công văn chấp thuận gia hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2019

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

Đăng lúc 16:16:33 Ngày 31/01/2019 | 116

DƯỚI ĐÂY LÀ BẢN bÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

Đọc thêm

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Đăng lúc 14:09:03 Ngày 14/01/2019 | 219

Dưới đây là bản Báo cáo quản trị năm 2018

Đọc thêm

CÔNG BỐ V/V ĐÍNH CHÍNH BIỂU MẪU KQSXKD TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2018

CÔNG BỐ V/V ĐÍNH CHÍNH BIỂU MẪU KQSXKD TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2018

Đăng lúc 10:40:18 Ngày 20/11/2018 | 262

Dưới đây là Công văn công bố đính chính biểu mẫu KQSXKD tại báo cáo tài chính 9 tháng năm 2018.

Đọc thêm